மழையும் விழியும்

மாநகர் நாடி
சிற்றூர் கிழாரெல்லாம் ஓடி
பீலி கொண்டு நிரப்பிய தேரொத்த
திணறும் தெருவெல்லாம்
வெள்ளம் வடியா நேரத்தில்
மீண்டும் கொட்டித் தீர்த்த பேய்மழை போல
விட்டுப்போன வலி தீராதபோதும்
சுட்டுப்போனாள்
கார்குழல் கருவிழியாள்

-இளவெயினன்.


வகைகள்:

Leave a Reply